Jaki podatek od umowy zlecenia

Zawarcie umowy zlecenia wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego – należy opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Stawka tego podatku wynosi 18%, natomiast po przekroczeniu określonej kwoty dochodu – 32%.Oprócz składek odprowadzanych do ZUS umowa zlecenie wprowadza obowiązkowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. Jego najniższa stawka wynosi 18% i właśnie o tyle potrąca się z wynagrodzenia brutto, odejmując koszty uzyskani przychodu.

  • wynagrodzenie do 200 zł – jeśli kwota wynagrodzenia wynosi do 200 zł to płatnik ma obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku w wysokości 18% przychodu. Pobiera się go od przychodu bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne.
  • wynagrodzenie przekraczające 200 zł – jeśli wynagrodzenie przekroczy 200 zł to zleceniobiorca jest pracownikiem płatnika. Przychód z umowy zlecenia przed obliczeniem zaliczki jest mniejszy o koszty uzyskania przychodu.

Umowa zlecenie

Jaki podatek od umowy zleceniaUmowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Oznacza to, że regulują ją przepisy kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy. Różnica jest olbrzymia. Będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, pracownik ma prawo do urlopu i innych świadczeń. Jest ona szczególnie korzystna dla studentów i osób uczących się, a także dla pracodawcy, który decyduje się na ich zatrudnienie. Korzyści dla tych pierwszych są takie, że nie odprowadza się od ich wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne. Z kolei pracodawca nie musi ich płacić, a co za tym idzie – ma niższe koszty zatrudnienia. Koszty uzyskania przychodu oblicza się od przychodu. Jeśli podlegasz ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy o dzieło (zawarłeś umowę o dzieło z pracodawcą lub wykonujesz ją na rzecz podmiotu, z którym pozostajesz w stosunku pracy) koszty uzyskania oblicza się od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

Wyliczenie podatku od umowy zlecenia

Podatek odlicza się od kwoty brutto pomniejszonej o kwotę obciążenia składkami. Aby wyliczyć wysokość należnego od umowy zlecenia podatku oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego z tytułu takiej umowy, należy wykonać następujące czynności:

  • Od kwoty brutto odlicza się finansowane przez pracownika składki na ZUS:
  • Emerytalną w wysokości 9,76% kwoty brutto
  • Rentową w wysokości 1,5% kwoty brutto
  • Chorobową w wysokości 2,45% kwoty brutto

Następnie od podatku odliczamy część składki zdrowotnej. Składkę zdrowotną oblicza się następująco:

  • Od kwoty brutto z umowy zlecenia odlicza się wymienione powyżej składki ZUS finansowane przez zleceniobiorcę (emerytalne, rentowe, chorobowe).
  • Od otrzymanej podstawy ubezpieczenia zdrowotnego liczymy 9% składki na NFZ (ubezpieczenie zdrowotne).
  • Od obliczonej wcześniej zaliczki na podatek odejmujemy część składki zdrowotnej wynoszącą 7,75% podstawy zdrowotnego.

Rozliczenie podatku z umów zlecenia do 200 zł

Umowy takie opodatkowane są ryczałtowo. Naliczając składkę w wysokości 18% nie należy więc odejmować kosztów uzyskania przychodów. Nie odlicza się kwoty na ubezpieczenie zdrowotne, nie są też takie dochody uwzględniane w rozliczeniu podatkowym.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here